O nás


Společnost OK AQUALIGNUM s.r.o. byla do obchodního rejstříku zapsána 4. listopadu 2015 pod spisovou značkou C 36058 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové. Právní formou je společnost s ručením omezením.

Specializujeme se na individuální originální výrobu drobné dřevěné zahradní architektury z masivního dřeva a výrobu produktů do vodních staveb.

Společnost OK AQUALIGNUM s.r.o. vznikla především za účelem výroby sortimentu dle individuálního přání zákazníka. Naší prioritou není výroba tzv. na „sklad“.

Při naší činnosti klademe důraz nejen na to, aby byla naše organizace společensky prospěšná, ale také, abychom šetrně zacházeli s životním prostředím viz Zásady environmentálně šetrného podnikání.

PLNĚNÍ PRINCIPŮ SOCIÁLNÍHO PODNIKU

a) Sociální

Přispíváme k zaměstnávání a sociálnímu začleňování osob znevýhodněných na trhu práce.  Minimálně 30 % zaměstnanců z celkového počtu zaměstnanců společnosti pochází ze znevýhodněných skupin na trhu práce. V současné době zaměstnáváme 5 osob, které jsou znevýhodněné na thu práce (osoby splňující podmínky cílové skupiny našeho podniku).

Zaměstnancům ze znevýhodněných skupin je poskytována podpora zohledňující jejich specifické potřeby, základní sociální poradenství a účastní se různých vzdělávacích akcí. Zaměstnanci ze znevýhodněných skupin v závislosti na míře a typu svého znevýhodnění participují na chodu podniku, jeho dalším směrování a naplňování společensky prospěšných cílů. Zaměstnanci jsou informováni formou pravidelných společných porad či během výjezdních setkání o chodu a hospodaření podniku, kdy hodnotíme uplynulé období, identifikujeme potřeby a plánujeme dále.

Při práci se zaměstnanci respektujeme jejich individuální potřeby v oblasti komunikace, pracovního tempa a omezení ve výkonu některých činností. Naši zaměstnanci mají také individuálně sestavené pracovní náplně, které respektují výše uvedené.

Zaměstnanci se účastní různých vzdělávacích akcí např. v oblasti BOZP a PO, dále v oblasti třídění odpadů, strategického plánování firmy, či školení zaměřeného na vysvětlení problematiky sociálního podniku a environmentálně šetrného podniku. Také se účastní potřebných odborných školení nebo stáží. Dostatečnou pozornost věnujeme zaškolování zaměstnanců, kdy využíváme zkušených mentorů, kteří zaměstnance provázejí nejen v tzv. adaptačním procesu, ale i dále při výkonu pracovních činností.

b) Ekonomický

Zisk sociálního podniku z předchozího roku je přerozdělován a následně reinvestován v období od dubna následujícího roku. Snažíme se, aby minimální podíl tržeb z prodeje vlastních výrobků a/nebo služeb představoval alespoň 30% z celkových výnosů společnosti. Více než 50 % případného zisku společnosti je reinvestováno do rozvoje sociálního podniku, anebo do naplňování našich cílů.

c) Enviromentální

Při veškeré naší činnosti se snažíme chovat co nejšetrněji k našemu okolí a životnímu prostřední. K tomuto účelu jsme také sepsali směrnici zabývající se šetrností k životnímu prostředí (viz. výše) a shrnující pravidla environmentálně šetrného chování v našem podniku.

Poctivé třídění odpadů a šetření energií je u nás samozřejmostí, dále se také zaměřujeme na naše okolní venkovní prostředí. Realizovali jsme na naší budově tzv. ,,zelenou střechu“ a v plánu máme i další činnosti např. realizace výsadeb rostlin v našem okolí. Šetrnost k životnímu prostředí se snažíme zohledňovat i při nákupu mycích a uklízecích prostředků, kdy používáme prostředky šetrné k životnímu prostředí a při dalších nákupech spotřebního zboží.

Environmentálně zaměřené činnosti se prolínají také vzdělávacím plánem organizace a následně vzdělávacími plány jednotlivých zaměstnanců.

d) Místní

Vždy využíváme přednostně místních zdrojů, dodavatelů a místních poskytovatelů služeb. Ať už se jedná o dodávky potřebného materiálu, spotřebního zboží či poskytovatele odborných služeb.

Tento princip naplňujeme samozřejmě i zaměstnáváním místních obyvatel, event. osob z blízkého okolí.

 

Cíle společnosti:

„Zkvalitnění a rozšíření nabídky plastových a dřevěných komponentů do zahrad.“

„Přispíváme k zaměstnávání a sociálnímu začleňování osob znevýhodněných na trhu práce“.